Zasoby leśne

Głównymi gatunkami lasotwórczymi drzewostanów Nadleśnictwa Taczanów są w ujęciu powierzchniowym: – wg gatunków panujących: sosna 71%, dąb 20%, brzoza 5%, olsza 2%, pozostałe 2%, – wg gatunków rzeczywistych: sosna 63%, dąb 20%, brzoza 7%, grab 3%, świerk, buk, modrzew po 1%, pozostałe 2%.

Hodowla lasu

Głównym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie trwałości i ciągłości rozwoju ekosystemów leśnych realizowane poprzez wzbogacenie rodzimych drzewostanów oraz racjonalne użytkowanie i odnawianie zasobów leśnych.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Nadleśnictwo Taczanów nadzoruje gospodarką łowiecką na terenie 18 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 15 kół łowieckich. Powierzchnia ogólna tych obwodów wynosi 106 930 ha, w tym powierzchnia leśna to 16 849 ha.

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Taczanów

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Taczanów sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie porozumień ze starostami powiatów: jarocińskiego - o powierzchni 26,50ha, pleszewskiego - 659,00ha i ostrowskiego - o powierzchni 1085,80ha.