Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjny Nadleśnictwa Taczanów w Taczanowie Drugim 43, 63-300 Pleszew jest budynkiem jednopiętrowym z częściowym podpiwniczeniem. Standardowe godziny przebywania  pracowników na terenie budynki to godziny 07:00 – 15:00.

Do budynku prowadzą cztery wejścia:

numer 1 wejście główne od frontu

numer 2 wejście zapasowe od tyłu, przystosowane dla osób niepełnosprawnych

numer 3 wejście do sali narad i biura straży leśnej

numer 4 wejście do biura leśnictwa Taczanów

W sąsiedztwie budynku administracyjnego znajdują się trzy parkingi dla pracowników i klientów, nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejścia do budynku nr 1, 3, 4 nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku ze względu na schody przed wejściem.

Wejście do budynku nr 2 jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

Wejście posiada wymaganą szerokość, wewnątrz znajduje się platforma schodowa typu VIMEC V64, która służy do wjazdu osoby niepełnosprawnej na poziom parteru budynku administracyjnego Nadleśnictwa Taczanów.

Obsługę platformy schodowej prowadzi pracownik Nadleśnictwa Taczanów.

Osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się tylko na poziomie parteru budynku administracyjnego.

Osoba może korzystać z WC przystosowanego dla osób niepełnosprawnych które jest usytuowane na poziomie parteru.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, pracownicy nie są przeszkoleni w tym zakresie.

W celu ułatwienia załatwienia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest uprzedni kontakt telefoniczny na nr 62 7419 347 lub pocztą e-mail taczanow@poznan.lasy.gov.pl