Wydawca treści Wydawca treści

Nasze Zasoby

Głównymi gatunkami lasotwórczymi drzewostanów Nadleśnictwa Taczanów są w ujęciu powierzchniowym: – wg gatunków panujących: sosna 71%, dąb 20%, brzoza 5%, olsza 2%, pozostałe 2%, – wg gatunków rzeczywistych: sosna 63%, dąb 20%, brzoza 7%, grab 3%, świerk, buk, modrzew po 1%, pozostałe 2%.

Struktura wiekowa drzewostanów Nadleśnictwa wyróżnia się znacznym udziałem drzewostanów III klasy wieku (41-60 lat) – 22% powierzchni leśnej, IV klasy wieku (61-80 lat) – 20%, II klasy wieku (21-40 lat) – 14%, V klasy wieku (81-100 lat) – 12%.
O bogactwie gatunkowym naszych lasów świadczy 35% udział powierzchniowy drzewostanów dwugatunkowych oraz ponad 31% udział tych, w skład których wchodzą trzy, cztery i więcej gatunków.
Strukturę budowy pionowej charakteryzuje 89% powierzchni z drzewostanami jednopiętrowymi, 8% z dwupiętrowymi oraz 3% z drzewostanami w klasie odnowienia i w klasie do odnowienia.
Lasy taczanowskie charakteryzują się znaczącym udziałem drzewostanów, których skład gatunkowy jest zgodny lub częściowo zgodny z ustalonymi typami siedliskowymi lasu. Drzewostany o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem zajmują 69% powierzchni leśnej, częściowo zgodnym 23% a niezgodnym 8%.
Lasy Nadleśnictwa spełniają różnorodne funkcje. Wśród dominujących funkcji lasu największą powierzchnię zajmują lasy ochronne – ponad 85%, lasy gospodarcze 14% oraz rezerwaty – poniżej 1%. Głównymi funkcjami lasów ochronnych są: ochrona wód, cennych fragmentów rodzimej przyrody oraz lasów w miastach i wokół miast.
Grunty leśne Nadleśnictwa tworzy 147 kompleksów. Dominują kompleksy wielkości od 500 do 2 000 ha oraz do 100 do 500 ha.
Globalny zapas na powierzchni leśnej Nadleśnictwa wynosi obecnie 3 606 640 m3. Przeciętna zasobność drzewostanów to 264 m3/ha natomiast przeciętny wiek wynosi 64 lata.
Kształt każdego drzewostanu determinują w głównej mierze istniejące warunki siedliskowe. Dominujące typy siedliskowe lasu w Nadleśnictwie Taczanów to:

  • bór mieszany świeży     – 35% powierzchni leśnej,
  • las mieszany świeży      – 29% powierzchni leśnej,
  • las świeży                    – 22% powierzchni leśnej,
  • pozostałe                     – 14% powierzchni leśnej.

Siedliska lasowe i olsy zajmują łącznie 58% powierzchni leśnej a siedliska borowe 42%.
Siedliska w stanie naturalnym zajmują 68% powierzchni natomiast zniekształcone 32%.
Na terenie Nadleśnictwa zinwentaryzowano 6 typów leśnych siedlisk przyrodniczych na łącznej powierzchni 2 506,75 ha. Największą powierzchnię zajmują: pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) – 2 110 ha, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – 271 ha oraz łęgi wierzbowe, topolowe , olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) – 90 ha.