Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych są pomniki przyrody.

 Według definicji zawartej w Ustawie o ochronie przyrody cyt.:
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie Nadleśnictwa Taczanów obecnie znajduje się 12 pomników przyrody.
Pomniki te reprezentują cztery gatunki pojedynczych drzew: dąb szypułkowy – 6 pozycji, jarząb brekinia – 1 pozycja (3 drzewa) , oraz 5 głazów narzutowych. Jednym z najciekawszych jest głaz narzutowy ( uznany za największy w Wielkopolsce) znajdujący się na terenie leśnictwa Gołuchów.