Wydawca treści Wydawca treści

Obszar chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

"Dolina rzeki Ciemnej" - obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 3500 ha znajdujący się w okolicach Gołuchowa powołany uchwałą nr XVII/111/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu z dnia 27 kwietnia 1990r.

"Dolina rzeki Prosny" - została uznana za obszar chronionego krajobrazu Rozporządzeniem Nr 65 Wojewody Kaliskiego zdnia 20 grudnia 1996r. (Dziennik. Urzędowy Województwa Kaliskiego Nr 1/97). Powierzchnia tego obszaru wynosi 94400 ha.
W dolinie Prosny, w jej części przybrzeżnej oraz w starorzeczach, zanotowano łącznie ok. 50 różnego typu zbiorowisk roślinnych. Wszystkie należą do naturalnych bądź seminaturalnych.

"Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska" - zostały uznane jako obszar chronionego krajobrazu Rozporządzeniem Nr 63 Wojewody Kaliskiego z dnia 07.09.1995r. (Dziennik. Urzędowy Województwa Kaliskiego Nr 15/94). Powierzchnia tego obszaru wynosi 70000 ha.

"Dęby Krotoszyńskie Baszków - Rochy" - teren ten o powierzchni 55 800 ha został uznany jako obszar chronionego krajobrazu Rozporządzeniem Nr 6 Wojewody Kaliskiego z dnia 22.01.1993r. (Dziennik. Urzędowy Województwa Kaliskiego Nr 2/93).