Aktualności

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała 24 sierpnia informację o wynikach kontroli gospodarki finansowej PGL Lasy Państwowe w latach 2011-2013.

Wydarzenia

Nadleśnictwo Taczanów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) oraz ekosystemów reprezentatywnych, zgodnie z wymogami FSC.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Zasady sprzedaży określane są zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Aktualne zasady znajdziemy w Zarządzeniu Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020-2021

Oferta łowiecka

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.