Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi (Ustawa o ochronie przyrody, art. 13)

Na terenie nadleśnictwa znajdują się 2 rezerwaty przyrody "Niwa" i "Majówka"

Rezerwat przyrody Majówka
Rezerwat Majowka został powołany na mocy Zarządzenia Nr 301 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1958 roku, ogłoszonego w Monitorze Polskim Nr 73, poz. 430 z 1958 roku. Rezerwat posiada aktualny plan ochrony (BULiGL, 2005) zatwierdzony Rozporządzeniem Nr 224/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 215 poz. 5427). Rezerwat ,,Majówka" położony jest wewnątrz kompleksu leśnego, ze wszystkich stron graniczy z gruntami administrowanymi przez Nadleśnictwo Taczanów. Utworzono go w celu zachowania i utrzymania populacji jodły i świerka na granicy ich naturalnego zasięgu.
Obecnie w skład rezerwatu wchodzą oddziały 589d, f, g, h, ~c w leśnictwie Biskupice, o łącznej powierzchni 8,10 ha
W rezerwacie ,,Majówka" występują drzewostany mieszane, na ogoł jednopiętrowe z przewagą gatunków iglastych. Gatunkiem panującym jest sosna zwyczajna Pinus sylvestris, a współpanującym jodła pospolita Abies alba.
Jodła pospolita jest gatunkiem stanowiącym głowny przedmiot ochrony w rezerwacie.
Osiąga wiek 150 lat. Występuje w gornym piętrze drzewostanu, osiągając wysokość 29 m i ponad 140 cm w obwodzie. Liczne są odnowienia tego gatunku pod okapem drzewostanu.

Rezerwat przyrody Niwa
Rezerwat przyrody „Niwa" został powołany na mocy Rozporządzenia Nr 21/08 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 4 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 163, poz. 2773). Rozporządzenie to było poprzedzone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1959 r. Nr 25, poz. 118).
Rezerwat posiada aktualny plan ochrony (Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2007) ustanowiony Rozporządzeniem Nr 26/08 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 23 października 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dn. 13 listopoada 2008 r. Nr 192, poz. 3189).
Celem powołania rezerwatu jest obecnie ochrona spontanicznych procesów ekologicznych przebiegających w ekosystemach leśnych.
Rezerwat nie posiada formalnie ustanowionej otuliny. W jego skład wchodzą oddziały 610d, f, g, h, s, ~a, ~b leśnictwa Biskupice, o łącznej powierzchni 16,91 ha.
Panującym gatunkiem lasotwórczym w rezerwacie „Niwa" jest sosna zwyczajna, która jako gatunek dominujący występuje na powierzchni 14,62 ha, co stanowi 87,76% jego powierzchni leśnej. Sosna zwyczajna występuje na wszystkich siedliskach (silna pinetyzacja). Drugie miejsce pod względem zajmowanej powierzchni (1,72 ha – 12,24%) zajmuje dąb szypułkowy. Grab zwyczajny występuje w II piętrze drzewostanów. Pozostałe gatunki (świerk pospolity, brzoza brodawkowata, olsza czarna, jodła pospolita, wiąz szypułkowy i lipa drobnolistna) stanowią niewielką domieszkę w drzewostanach.