Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Podstawowym celem sieci NATURA 2000 jest utworzenie spojnego systemu obszarów chronionych na całym terytorium Wspólnoty Europejskiej, która zapewni warunki do zachowania pełnego dziedzictwa przyrodniczego krajów Unii Europejskiej.

W skład sieci wchodzą:
• obszary specjalnej ochrony (OSO) ptaków zidentyfikowane na podstawie dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (Special Protection Areas, SPAs);
• specjalne obszary ochrony (SOO) wyselekcjonowane na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Special Areas of Conservation, SACs).
Na gruntach Nadleśnictwa Taczanów znajdują dwa obszary zaliczone do europejskiej sieci obszarow chronionych NATURA 2000. Są nimi – obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) – PLB 300007 i obszar ochrony siedlisk (OZW) – PLH 300002 „Dąbrowy Krotoszyńskie". Oprócz tej samej nazwy, obydwa zajmują zbliżoną powierzchnię – odpowiednio 34 245,29 ha i 34 225,20 ha. W zasięgu ostoi w granicach N-ctwa znajduje się prawie całe uroczysko Taczanów 141 (za wyjątkiem oddz. 176, 177), ur. Trzebowa i fragment ur. Bieganin (oddz. 288, 290-293). Łączna ich powierzchnia to 2 049,61 ha.

PLB 300007
Charakterystyka obszaru
Obszar ten został zatwierdzony jako OSO we wrześniu 2007 roku. Nazwą „Płyta Krotoszyńska" określana jest zachodnia część Wysoczyzny Kaliskiej (południowa Wielkopolska) charakteryzująca się zaleganiem ciężkich utworów geologicznych na powierzchni oraz dominacją lasow dębowych, budowanych głownie przez dęba szypułkowego (Quercus robur).

Wartość przyrodnicza i znaczenie
Według danych projektu planu ochrony (Gawroński i in. 2010) z występujących w ostoi 163 gatunków ptaków, 129 to gatunki lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe (bielik, kania ruda, kania czarna, lelek, czyż), 26 przelotne, a 6 zaliczono do nieregularnie zalatujących. Wśród nich zanotowano 26 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, z których 20 to gatunki lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe, a pozostałe 6 to gatunki przelotne lub zalatujące. Jedynym gatunkiem kwalifikującym obszar specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 „Dąbrowy Krotoszyńskie" i jednocześnie podstawowym przedmiotem ochrony tego obszaru jest do chwili obecnej dzięcioł średni (kategoria C6). Jego obecna liczebność w całym obszarze osiąga 650-700 par.

PLH 300002
Obszar ten został zatwierdzony jako OZW w listopadzie 2007 roku.
Wartość przyrodnicza i znaczenie: Dąbrowy Krotoszyńskie to jeden z największych i najbardziej znanych w Europie zwartych kompleksów lasów dębowych – tym samym jest to obszar o wybitnym znaczeniu z punktu widzenia Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Na całym obszarze stwierdzono dotychczas występowanie 12 typów siedlisk z Załącznika I tej dyrektywy, w tym 3 uznane za priorytetowe.
Na gruntach administrowanych przez N-ctwo Taczanów zlokalizowano (inwentaryzacja
ALP 2007) następujące siedliska przyrodnicze:
• niżowe i gorskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) – kod siedliska 6510;
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) – kod siedliska 9110
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – kod siedliska 9170;
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) – kod siedliska 9190
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źrodliskowe) – kod siedliska 91E0;
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) – kod siedliska 91F0 Wszystkie ww. siedliska są przedmiotem ochrony w ostoi. Największą powierzchnię w 143 obszarze zajmuje pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) w typie śródlądowych kwaśnych dąbrów (9190-2).