Wydawca treści Wydawca treści

lasy Nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Taczanów znajduje się obecnie 14 513 ha lasów.

 

Jest to teren ciekawy przyrodniczo. Jego rzeźba to wynik przede wszystkim działania zlodowacenia środkowopolskiego, a także procesów rzeźbotwórczych działających po ustąpieniu lądolodu. Poza nielicznymi pagórkami moreny czołowej dominują tu rozległe równiny płaskiej moreny dennej.

 

W Nadleśnictwie dominują gleby rdzawe. Na szczególną uwagę zasługują jednak gleby opadowo-glejowe. Gleby te wytworzone są z glin zwałowych oraz piasków gliniastych. Płaski teren i nieprzepuszczalne podłoże powoduje okresowe stagnowanie wód opadowych, co doprowadza do zdominowania procesów glebowych przez proces glejowy.

 

Proces glejowy - biochemiczny proces redukcji różnych glebowych związków mineralnych (żelaza, manganu) przebiegający w warunkach utrudnionego dostępu powietrza. Gleby, w których wykształcił się poziom glejowy są bardzo mało żyzne.

Warto wspomnieć, że część Nadleśnictwa położona jest na terenie tzw. „Płyty Krotoszyńskiej" co charakteryzuje się występowaniem Dąbrów Krotoszyńskich są to zespoły naturalnych, urozmaiconych cennych dąbrów świetlistych, których skład gatunkowy to przede wszystkim dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, grab zwyczajny oraz leszczyna pospolita, częściowo przemieszane z sosną i innymi gatunkami.

Drzewostany na tzw. Płycie Krotoszyńskiej stanowią ok. 22% powierzchni Nadleśnictwa Taczanów. Tworzy je 11 kompleksów o powierzchni 3254,89 ha. Na części z tych gruntów znajdują się dwa obszary zaliczone do europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000.

fot. Łukasz Klonowski

 

Na pozostałej części terenu Nadleśnictwa występują głównie bory mieszane świeże, lasy mieszane świeże oraz lasy świeże, w których głównym gatunkiem jest sosna a zaraz po niej dąb. Skład gatunkowy zależy przede wszystkim od warunków siedliskowych jakie na danym terenie występują. Z glebami żyznymi łączą się siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej. Siedliska borowe są uboższe i skład biocenozy jest skromniejszy, ale i całkiem inny, przez co również ciekawy.

 

Ważną częścią ekosystemu leśnego są nie tylko drzewa ale też krzewy oraz rośliny runa. Na naszym terenie najbardziej niezwykłymi i najrzadziej spotykanymi roślinami podlegającymi ochronie są: podkolan biały, lilia złotogłów, koniopłoch łąkowy, podejźrzon marunowy, kukułka Fuscha oraz roszpunka mieszana.

 

Zaobserwować u nas można również różne gatunki zwierząt. Wymienić tu można te najczęściej spotykane takie jak: jelenie, daniele, dziki, lisy, bażanty czy kaczki ale również te rzadkie i objęte ochroną takie jak: gronostaj, rzęsorek rzeczny, kilka gatunków nietoperzy oraz ogromna liczba chronionych ptaków spośród których najbardziej okazałym jest czasami nas odwiedzający orzeł bielik. Spotkać można też u nas kilka gatunków ciekawych płazów i gadów takich jak: traszka grzebieniasta, rzekotka drzewna, jaszczurka żyworodna czy żmija zygzakowata.